لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی تاثیر اندازه سوخ(پیاز) و حذف ساقه گلدهنده بر عملکرد سوخ(پیاز) و میزان ماده موثره دو توده مختلف موسیر لرستان و خراسان درشرایط آب و هوایی مشهد    کارشناسی ارشد    گیمدیل, رضا    0000-00-00
2    بررسی اثر بازدارندگی اسانس تعدادی از گیاهان برکنترل برخی عوامل بیماریزای قارچی عمده فساد میوه مرکبات (نارنگی انشو و پاکستانی) و گوجه فرنگی گلخانه ای در شرایط انبار            0000-00-00
3    بررسی اثر بازدارندگی اسانس تعدادی از گیاهان برکنترل آفت انباری شب پره هندی ( Plodia interpunctella Hübner ) در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی            0000-00-00
4    طراحی و ساخت دستگاه القائی الکترو مغناطیس مناسب برای جوانه زنی بذور و بررسی تاثیر میدانهای القائی ایجاد شده بر جوانه زنی بذور فلفل تند و شیرین و شنبلیله            0000-00-00
5    بررسی تاثیر نانو کود فارمکس وکود بیولوژیکی(قارچ مایکو ریزا) برروی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی روناس            0000-00-00
6    بررسی تاثیر دما، نور و استفاده از برخی عصاره های گیاهی اتوکلاوشدهبر زیست توده و تولید رنگدانه در قارچ موناسکوس پورپورئوس            0000-00-00
7    بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن، بسته بندی و انبار مانی بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi)            0000-00-00
8    بازیافت خاک پوششی مصرف شده در واحدهای تولید قارچ دکمه ای جهت استفاده مجدد به عنوان خاک پوششی    کارشناسی ارشد    نادی, سعید    2010-06-05
9    اصلاح ارقام هیبرید گوجه فرنگی برای صفات با ارزش زراعی    کارشناسی ارشد    فرزانه پلگرد, اکرم    2010-08-02
10    بررسی تراکم بوته و سیستم کاشت بر برخی صفات رویشی و زایشی، عملکرد میوه ودانه ی و میزان روغن گیاه دارویی کدوی بذر برهنه    کارشناسی ارشد    سوره, شیرزاد    2010-09-11
11    بررسی اثر تنش آب بر خصوصیات رشدی و اسانس سه گونه نعناع تحت شرایط کنترل شده    کارشناسی ارشد    نظامی, سمیه    2010-09-19
12    بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه ای در کنترل پوسیدگی های پس از برداشت توت فرنگی ناشی از قارچ های Botrytis cinerea و Rhizopus stolonifer تحت شرایط in vitro و invivo    کارشناسی ارشد    محمدی, سمانه    2010-09-19
13    بررسی تیمار حرارتی و تراکم بر گلدهی و تولید پیاز دختری در سه اندازه گیاه دارویی زعفران    کارشناسی ارشد    نصرآبادی, مرضیه    2010-09-19
14    اثر مالچ ودور آبیاری بر رشد و عملکرد دو رقم خربزه استان خراسان رضوی    کارشناسی ارشد    نستری نصرآبادی, حسین    2010-09-19
15    بررسی تاثیر مالچ های رنگی و فاصله کاشت بر خصوصیات رویشی وزایشی کدوی مسمایی    کارشناسی ارشد    فاطمی تاج الدین, حمیده    2010-09-19
16    بررسی تاثیرکاربرد روشهای مختلف ضد عفونی بر کاهش بار میکروبی برخی از گیاهان دارویی    کارشناسی ارشد    ولی اصیل, راضیه    2010-10-07
17    بررسی اثر چند اسانس گیاهی در کنترل آلودگی های محیط کشت و رشد و نمو گیاه در شرایط درون شیشه ای    کارشناسی ارشد    قاضی مطلق, سیده زینب    2010-10-23
18    بررسی تاثیر استفاده از کوددامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان مواد موثره و بار میکروبی در دو گیاه دارویی نعناع فلفلی و سنبل الطیب    کارشناسی ارشد    میرمصطفائی, سمیه    2011-07-18
19    بررسی تاثیر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع مالچ بر رشد، نمو و میزان مواد موثره نعنا فلفلی    کارشناسی ارشد    شهریاری تپه لری, سهیلا    2011-08-26
20    اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر شاخص های رشدی گیاه داروئی مرزه (Satureja hortensis L.)    کارشناسی ارشد    کاظمی حصار, زهره    2011-08-28
21    مطالعه تاثیر تنش شوری و آماده سازی بذر بروی خصوصیات مورفولوژیک ،عملکرد و مواد موثره گیاه همیشه بهار    کارشناسی ارشد    محمدزاده, ذکیه    2011-08-29
22    بررسی ومقایسه اثر کودهای مختلف آلی بر خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژیکی وبیوشیمیایی فلفل شیرین و تند (Capsicum annuum var. California و Capsicum annuum var. Red chili    دکتری (Ph.D)    امینی فرد, محمدحسین    2011-09-20
23    بررسی اثر متقابل غنی سازی دی اکسید کربن و تنش شوری بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه ریحان (Ocimum basilicum)    کارشناسی ارشد    ابراهیمی, صمد    2011-09-20
24    بررسی برخی روشهای افزایش عمر انباری در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) رقم سیندا    کارشناسی ارشد    اکبری, محمدآصف    2012-01-31
25    : تاثیر سطوح مختلف شوری (NaCl) و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چهار توده بومی ریحان    کارشناسی ارشد    محمدزاده, مهدی    2012-03-09
26    : مطالعه تاثیر استفاده از کودهای آلی (ورمی کمپوست و کود دامی) و کود های بیولوژیک)نیتروکسین،بارور2) بر رشد، عملکرد و ماده مؤثره گیاه دارویی تخم شربتی( بالنگو).    کارشناسی ارشد    نصیری, سمیرا    2012-06-25
27    بررسی کمیت و کیفیت نور LED بر ویژگی های رشدی، مرفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L    کارشناسی ارشد    مربایان, محدثه    2012-06-25
28    بررسی تاثیر حشرات گرده افشان برعملکرد میوه و بذر دو گونه گیاه جالیزی (کدو دارویی و خربزه مشهدی)    کارشناسی ارشد    توکلی راد, الهام    2012-09-08
29    مطالعه ی تأثیر فاکتورهای رشدی و الیسیتورها بر بهینه سازی تولید گنودریک اسید توسط قارچ گانودرما « گانودرما لوسیدیوم » در شرایط کشت آزمایشگاهی    کارشناسی ارشد    رحیمی, نگار    2012-09-24
30    امکان سنجی تکثیر جنسی و رویشی گیاه دارویی گون گزی (Astragalus adscendens Boiss &Haussk)    کارشناسی ارشد    اسماعیلی, قاسم    2012-09-24
31    : بررسی اثرات ضد قارچی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی و ادویه ای در کنترل پوسیدگی های پس از برداشت هلوناشی از قارچ های Penicillium spp و Rhizopus stolonifer تحت شرایط In vitro و In vivo    کارشناسی ارشد    طاهری, پریسا    2012-09-24
32    بررسی اثرات رشدی قارچ تریکودرما (Trichoderma sp.) درکشت بدون خاک در کاهو(Lactuca sativa)    کارشناسی ارشد    آهوئی, شهاب الدین    2012-10-30
33    بررسی تاثیر تاریخ کاشت، ترکیبات ضد تعرق و فواصل آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه    کارشناسی ارشد    صفائی, زینب    2012-10-31
34    : مطالعه اثر سالیسیلیک اسید بر رشد و برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گیاه دارویی نعنا فلفلی Mentha piperitaدرشرایط تنش شوری    کارشناسی ارشد    ساعدی, عطیه    2012-12-09
35    بررسی سازگاری، خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی اکوتیپ های مختلف نعنا در شرایط اقلیمی مشهد    کارشناسی ارشد    جباری فر, سیدمرتضی    2013-01-29
36    بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بررشد، نمو، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی چای ترش(Hibiscus sabdariffa) در شرایط آب و هوای شهرستان داراب.    کارشناسی ارشد    شاکر, زینب    2013-02-02
37    بررسی تأثیر کاربرد سطوح مختلف روی و زئولیت معدنی برکاهش تجمع کادمیم در گل راعی    کارشناسی ارشد    زندوی فرد, ژاله    2013-02-02
38    تهیه و تولید نانو ذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس گیاه دارویی آویشن شیرازی (Zataria multiflora ) و بررسی کارایی آن در افزایش ماندگاری برخی سبزیجات    دکتری (Ph.D)    ناصری, محبوبه    2013-02-26
39    القای مقاومت به سرما با استفاده از پرایمینگ بذر و تیمار گیاهچه و بررسی تاثیر آن بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم خیار    دکتری (Ph.D)    قاضیان تفریشی, گلنار    2013-02-26
40    اثر تنش خشکی برروی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سه رقم اسفناج    کارشناسی ارشد    کوهزاددهمیانی, مصطفی    2013-02-26
41    مقایسه تأثیر تیمارکودهای آلی و اوره روی برخی از خصوصیات کمی وکیفی اسفناج خوراکی (Spinacia oleracea L)    کارشناسی ارشد    آذری زینکانلو, زکیه    2013-04-16
42    بررسی اثر زئولیت و ورمی کمپوست بر رشد وعملکرد کمی کیفی گیاه دارویی شوید تحت تنش خشکی    کارشناسی ارشد    نجف زاده, سمیرا    2013-05-21
43    بررسی تاثیر بیوفسفر و سطوح مختلف اسید هیومیک بر خصوصیات رشد و میزان روغن گل مغربی(Oenothera biennis L)    کارشناسی ارشد    آقاخانی, زینب    2013-05-21
44    بررسی تاثیر IBA واگروباکتریوم رایزوژنز برروی ریشه زایی قلمه‌های چوب سخت سیب و گلابی    کارشناسی ارشد    آزموده, فهیمه    2013-05-21
45    بررسی برخی صفات کمی وکیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum))درپاسخ به کودهای آلی وبیولوژیک.    کارشناسی ارشد    بابائی, خیراله    2013-06-05
46    بررسی تاثیر روش کاشت و تراکم کاشت بر برخی صفات کمی و کیفی کدوی دارویی    کارشناسی ارشد    بهلگردی, مهناز    2013-06-05
47    تاثیر ورمی کمپوست و قارچ میکوریزا اربوسکولار بر برخی خصوصیات ظاهری و فیزیولوژیکی مرزه تحت تنش شوری    کارشناسی ارشد    رستم پورکاریزکی, عقیل    2013-08-20
48    عنوان طرح: بررسی تاثیر گرده افشانی و محلول پاشی نانوسلنیوم و سولفات روی بر روی صفات کمی و کیفی کدوی پوست کاغذی Cucurbita pepo var. styriaca    کارشناسی ارشد    معتمدی, سیروان    2013-08-20
49    مطالعه ی تاثیر اسید هیومیک و مخمر (Saccharomyces cerevisiae) بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گل گاوزبان اروپائی(Borago Officinalis) تحت دو سطح کود دامی    کارشناسی ارشد    نصیری, سمیرا    2013-08-20
50    بررسی میزان و اجزای اسانس، ترکیبات پلی فنولی و خواص آنتی اکسیدانتی گیاه Nepeta glomerulosa در مراحل مختلف رشد فنولوژیک    کارشناسی ارشد    مرادی, هدی    2013-10-08
51    ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فیتوشیمیایی و سیتولوژیکی برخی جمعیت های گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ Eremostachys laciniata Bunge    دکتری (Ph.D)    هادی پور, علیرضا    2013-11-20
52    بررسی اثرات تغذیه و تیمار با برخی ‌اسانس های گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی و ماندگاری سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.)    دکتری (Ph.D)    حسینی, آزاده    2014-01-28
53    تاثیر استفاده از مویان و کودهای زیستی بر خصوصیات رشد، عملکرد و برخی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع (Mentha spicata) تحت شرایط کم آبیاری    دکتری (Ph.D)    زند, اختر    2014-01-28
54    طراحی و ساخت بیونانوسنسور گیاهی برای زیست‌سنجی فلاونوئیدها، ویتامین C، ویتامین B12 و بررسی مکانیزم نانوساختار بیونیک    دکتری (Ph.D)    مرادی, فرامرز    2014-01-28
55    پاسخ های فیزیومورفولوژیکی تعدادی گل یکساله به تیمار اسید سالیسیلیک در تنش خشکی و طراحی کاشت مخلوط گونه های انتخابی.    دکتری (Ph.D)    زرگریان, سید مجید    2014-01-29
56    مطالعه واکنش رشد و عملکرد گیاهان خیار پیوندی و غیرپیوندی به تنش شوری    دکتری (Ph.D)    فرهادی, علی    2014-02-04
57    بررسی تاثیر میدان های مختلف الکترومغناطیسی بر پارامتر های رویشی، زایشی، تغییرات فیزیولوژیکی و میزان مواد موثره در دو رقم همیشه بهار پر پر و کم پر ( Calendula officinalis L.)    دکتری (Ph.D)    برادران راد, علی    2014-02-18
58    تاثیر روش های مختلف خشک کردن و مدت انبارداری بر خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه دارویی زرشک بی دانه Berberis vulgaris var. asperma    کارشناسی ارشد    طالب زاده, سیده لاله    2014-03-01
59    بررسی تاثیر سطوح مختلف سه نوع نانو کود آهن، منگنز و روی بروی خصوصیات رشدی و عملکردی گیاه ریحان    کارشناسی ارشد    پناهنده مقدم, نسرین    2014-03-04
60    مقایسه تاثیر اسانس برخی گیاهان داروئی بر ماندگاری ، جلوگیری از جوانه زنی و برخی صفات کمی و کیفی سیب زمینی در انبار    کارشناسی ارشد    جاودانی اصله, میترا    2014-03-04
61    بررسی اثر کاربرد کودهای نانو، بیولوژیک و اوره بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو توده بومی ریحان.( Ocimum basilicum L.)    کارشناسی ارشد    فتاحی سیاه کمری, سعید    2014-03-04
62    بررسی اثرات دما، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی جنبه های فیزیولوژیکی و مواد مؤثره بذور گیاهان دارویی خانواده چتریان(Apiaceae) در طی انبار    دکتری (Ph.D)    بغدادی, گون ای    2014-03-16
63    بررسی تاثیر بنتونیت، کاربرد اسید سالیسیلیک و کم آبیاری بر رشد و عملکرد دو رقم خربزه تجاری ایران    دکتری (Ph.D)    نستری نصرآبادی, حسین    2014-04-15
64    مطالعه تاثیرمدت ودمای انبارداری و بسته بندی بر خصوصیات جوانه زنی وتغییرات کمی وکیفی مواد موثره بذور گیاه دارویی گل مغربی    کارشناسی ارشد    احمدی, هدی    2014-04-15
65    بهبود صفات کیفی وکمی گیاهان برگ زینتی حسن یوسف و کروتون با استفاده از جدایه های قارچ تریکودرما و عنصر روی    کارشناسی ارشد    شوقی, الهام    2014-04-15
66    مقایسه توانایی ترکیب پذیری، میزان هتروزیس و خصوصیات ژنتیکی لاین های خیار برای صفات مورفولوژیک، بیولوژیک و عملکرد با استفاده از تلاقی دای آلل    دکتری (Ph.D)    مقبلی هنزایی, اسحاق    2014-05-11
67    مقایسه کودهای نانو و اسید هیومیک بر صفات رویشی، میزان اسانس، میزان جذب و توزیع عناصر غذایی گیاه نعناع فلفلی تحت شرایط تنش شوری و خشکی    دکتری (Ph.D)    سالار پیشه, محسن    2014-07-27
68    مطالعه کنترل آبیاری ، کاربرد پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب، ورمی کمپوست و پتاسیم بر برخی خصوصیات کمی وکیفی، موادموثره و تولید بنه های دختری زعفران( Crocus sativus L.)    دکتری (Ph.D)    رمضانی, امین    2014-08-11
69    بررسی تغییرات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی استویا با محوریت متابولیت‌های ثانویه در واکنش به برخی منابع کربنی    دکتری (Ph.D)    اکبرپور, وحید    2014-10-25
70    مطالعه تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت و تیمارهای پس از برداشت با پد سولفور، کلسیم و اسانس خوشاریزه بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و ماندگاری انگور    دکتری (Ph.D)    حسن ابادی, محمود    2014-12-01
71    ارزیابی مقاومت به شوری در انجیر (Ficus carica L.) و نتاج آن با استفاده از فاکتورهای مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی    دکتری (Ph.D)    زارعی, مهوش    2014-12-08
72    بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی جمعیت های زیره سیاه(Bunium persicum) در استان خراسان    کارشناسی ارشد    طالبی, مهدی    2014-12-16
73    امکان سنجی کشت و مطالعه تاثیر تغذیه زیستی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مواد موثرّۀ گیاه معطر چوچاق(Eryngium caeruleum) در راستای اهلی سازی    دکتری (Ph.D)    دانشفر, الهام    2015-01-11
74    بررسی تاثیر دما و نور و برخی از عصاره های گیاهی بر بیومس و تولید رنگدانه در قارچ موناسکوس پرپرئوس    کارشناسی ارشد    رحیمی, معصومه    2015-02-17
75    مطالعه تغییرات مورفو- فیزیولوژیکی، رشدو نمو و برخی صفات کمّی و کیفی گوجه فرنگی رقم نیوتن محلولپاشی شده با اسیدهای آمینه تحت شرایط تنش شوری    دکتری (Ph.D)    پورسلطان هوجقان, محسن    2015-03-07
76    عنوان طرح: بررسی اثر محلول پاشی عصاره جلبک دریایی ( Ascophyllum nodosum ) بر صفات کمی و کیفی سi رقم تجاری گیاه گوجه فرنگی    کارشناسی ارشد    شهریاری فخرآباد, مهدی    2015-03-16
77    بررسی اثر اسید هیومیک و اسید فولویک بر روی خصوصیات رشدی و عملکردی گیاه شنبلیله تحت تنش شوری    کارشناسی ارشد    کشاورزمغانی, سعید    2015-04-28
78    مقایسه فاکتورهای وابسته به رشد، عملکرد و عادت گلدهی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی Trigonella foenum-graceum. L    کارشناسی ارشد    صائب داودلی, هدی    2015-04-28
79    بررسی تاثیر عصاره های مختلف گیاهی و نوع بسته بندی بر بارمیکروبی و عمر پس از برداشت سبزی ریحان    کارشناسی ارشد    منصوری کلوخی, نرجس    2015-04-28
80    بررسی تاثیر استفاده‌ی مجدد از بسترهای حاوی سوپرجاذب صنعتی و طبیعی بر برخی صفات کمی و کیفی دو گیاه ریحان و تربچه تحت شرایط کشت توام    کارشناسی ارشد    دلخوش, فهیمه    2015-06-02
81    بهینه سازی استخراج اینولین از گیاه دارویی کنگرفرنگی (Cynara scolymus L) و اثر افزودن آن بر قابلیت زیستی باکتری های پروبیوتیک در ماست    دکتری (Ph.D)    احسانی, جلال    2015-06-13
82    مطالعه فنولوژی و خصوصیات فیتوشیمیایی نسترن زرد (Rosa foetida J. Herrmann ) استان کردستان    کارشناسی ارشد    الله ویسی, نسار    2015-06-30
83    ررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی اکسیدانی ده ژنوتیپ زرشک بومی ایران    کارشناسی ارشد    خدابنده شهرکی, مهسا    2015-07-05
84    برهمکنش اثرات آللوپاتی برخی ازگیاهان دارویی بااستفاده از روش دیش‌پک و ساندویچ    کارشناسی ارشد    صادقی فرد, سمیه    2015-07-07
85    بررسی اثر پرتو فرا بنفش B بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مولکولی اکلیل کوهی (رزماری) تحت تنش شوری    دکتری (Ph.D)    حمیدی مقدم, ابوالقاسم    2015-08-22
86    بررسی نوع بستر بر خصوصیات کمی و کیفی سه رقم ریحان در شرایط تولید منازل شهری    کارشناسی ارشد    رمضان نژاد, سحر    2015-08-25
87    تولید هیبریدهای F1 گوجه فرنگی و بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی و کیفی آن‌ها تحت شرایط شوری    دکتری (Ph.D)    نظامی, سمیه    2015-09-29
88    بررسی تاثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر روی صفات کمی و کیفی دو گونه گیاه زینتی پوتوس (.Scindapsus spp ) و سینگونیوم (.Syngonium spp    کارشناسی ارشد    فیاض, حدیثه    2015-11-28
89    تأثیر باکتری¬های ریزوبیوم لگومینوساروم بیوار ویسه و سدوموناس فلورسنس بر برخی خصوصیات کمی و کیفی باقلا (Vicia faba L.) در شرایط آب و هوایی گرگان    دکتری (Ph.D)    وحدت پور, فهیمه    2015-12-20
90    بررسی اثر بسترهای کشت و کودهای نانو و شیمیایی بر استقرار و عملکرد نشاء سرخارگل    کارشناسی ارشد    هروی, فاطمه    2016-01-19
91    ارزیابی فیتوشیمیایی وبیولوژیکی توده های مامیران کبیر وبهینه سازی ریز ازدیادی و ریشه مویینه آن به منظور تولید سنگوینارین    دکتری (Ph.D)    قاسمی, مسعود    2016-01-23
92    بررسی تأثیر نیترات پتاسیم بر صفات مورفولوژیک، بیولوژیک و عملکرد ارقام ریحان در شرایط تنش خشکی و شوری    کارشناسی ارشد    رزاقی, محمد    2016-02-09
93    بررسی اثر اسید هیومیک واسید فولویک و اسیدآمینه به صورت کود آبیاری برروی صفات کمی وکیفی خیار سوپر دامینوس تحت تنش خشکی    کارشناسی ارشد    نجفی, میثم    2016-02-09
94    مطالعه تاثیر کمیت و زمان تابش خورشید بر تغییرات خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)    کارشناسی ارشد    مربایان, مجید    2016-02-13
95    مطالعه مقایسه تاثیر کاربرد کودهای آلی حاصل از پسماندهای شهری و کود اوره بر روی برخی از صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی    کارشناسی ارشد    لطفیان, یاسر    2016-03-08
96    بررسی اثر سلنیم بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی و جنسیتی گیاه خیار (Cucumis sativus L. ) رقم سوپر دامینوس تحت تنش عناصر سنگین    دکتری (Ph.D)    شکاری, لیلا    2016-05-07
97    مطالعه تاثیر برخی ترکیبات گیاهی و کشت توام برخی صفات کمی و کیفی خربزه خاتونی و عباس شوری(Cucumis melo L.)    دکتری (Ph.D)    رییسی, امنه    2016-05-07
98    مطالعه بیولوژی، سیتولوژی و سیستم تولید مثلی چند گونه مریم گلی (Salvia spp.) بومی ایران در شرایط آب و هوایی مشهد    دکتری (Ph.D)    اسماعیلی, قاسم    2016-05-09
99    ارزیابی مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اکوتیپ های مختلف مریم گلی پرساقه (Salvia multicaulis vahl.) استان همدان و بهینه سازی جوانه¬زنی بذور گیاه در راستای اهلی سازی آن    دکتری (Ph.D)    صالحی, فروزان    2016-05-10
100    مطالعه تاثیر کودهای شیمیایی، حیوانی، زیستی و ورمی کمپوست بر رشد وصفات فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و فیتوشیمیایی آویشن دنایی، موسیر و تره کوهی در دو اقلیم متفاوت استان چهارمحال و بختیاری    دکتری (Ph.D)    ولی اصیل, راضیه    2016-05-11
101    بررسی تاثیر کاربرد بیوچار بر پاسخ های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تجمع فلزات سنگین سرب و کادمیم در گیاه کاهو    دکتری (Ph.D)    ولی زاده قلعه بیگ, اکرم    2016-05-17
102    کاهش اثرات سوء تنش دمایی از طریق کاربرد اسید سالسیلیک، مالچ چوب و کود ورمی کمپوست در دو رقم از گیاه فلفل L. Capsicum annuum    دکتری (Ph.D)    حسینی, سیده سمیرا    2016-05-18
103    بررسی فیتوشیمیایی پنج ژنوتیپ نرگس Narcissus sp و امکان تولید متابولیتهای ثانویه در شرایط درون شیشه ای با استفاده از الیسیتورها و القا ریشه مویین    دکتری (Ph.D)    تراکمه, امنه    2016-06-28
104    بررسی روش های مختلف افزایش تولید متابولیت های ثانویه پروانش با استفاده از اعمال جهش، کاربرد الیسیتورها و تغییر اجزای محیط کشت در سیستم کشت ریشه های موئین    دکتری (Ph.D)    همتی, نسترن    2016-06-28
105    مطالعه و مقایسه جمعیتهای بومی خاکشی استان خراسان رضوی بر اساس خصوصیات کمی و کیفی به منظور گزینش برترین آنها    دکتری (Ph.D)    حبیبی, ناهید    2016-07-13
106    مطالعه اثر متقابل نوع بستر و تریکودرما بر رشد و نحوه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت شرایط کشت بدون خاک    کارشناسی ارشد    قاسمی, نجمه    2016-08-16
107    اثر انواع پوشش گلخانه بر رشد و تولید میوه دو رقم گوجه‌فرنگی در دوره‌‌های زمستانه و تابستانه    دکتری (Ph.D)    آهوئی, شهاب الدین    2016-08-30
108    بررسی تاثیر اسید آمینه متیونین، اسید هیومیک و نیتروکسین بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان Ocimum basilicum L.)    کارشناسی ارشد    الحسناوی, حیدر رمضان محمد    2016-10-18
109    بررسی اثر مالچ و روش کشت بر خصوصیات کمی و کیفی چهار مورفوتیپ بومی هندوانه بذر آجیلی    کارشناسی ارشد    حکم آبادی, کاظم    2017-02-28
110    بررسی تأثیر طیف های نور LED بر رشد، بیومس، مواد مؤثّره و کاربرد بسترهای مختلف بر تولید میوه قارچ دارویی Ganoderma lucidum    کارشناسی ارشد    شعبانیان, عاطفه    2017-02-28
111    تاثیر کاربرد نیتروکسین و تنش خشکی بر رشد و عملکرد دو توده کرفس ایرانی و عراقی    کارشناسی ارشد    العامری, اوس جواد العامری    2017-04-18
112    مطالعه تاثیر برخی اسیدهای آمینه، ترکیبات آلی و زیستی و متانول بر تولید نشاء کلم بروکلی    کارشناسی ارشد    براتی, مرتضی    2017-04-18
113    عنوان طرح: بررسی اثر زمان برداشت و روشهای خشک کردن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه بادرنجبویه    کارشناسی ارشد    الزبیدی, ابتهال کاظم عزره    2017-05-10
114    اثرات پیش تیمارهای سالیسیلیک اسید و نیترات پتاسیم در بذر گیاه ریحان تحت تنش شوری    کارشناسی ارشد    العبود, مصطفی فالح یونس    2017-05-16
115    مقایسه تاثیر کودهای زیستی و دامی بر خصوصیات برخی صفات کمی وکیفی و میزان مواد موثر (گشنیز) تحت شرایط تنش کم آبیاری    کارشناسی ارشد    البدیری, علی عامردحام    2017-06-17
116    مطالعه اثر متقابل کیفیت نور تکمیلی و تغذیه در بهینه سازی رشد و نمو گوجه فرنگی رقم 240    کارشناسی ارشد    اژدانیان, لادن    2017-07-11
117    مطالعه‌ی تاثیر طول موج‌های مختلف نور و نیتروژن بر تولید نشاو برخی خصوصیات رشد و نمو و عملکرد کاهوی رقم اتابکی تحت شرایط کشت بدون خاک    کارشناسی ارشد    اهنگرانی, مریم    2017-10-03