ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    باغبانی عمومی    کارشناسی
2    زراعت گیاهان داروئی و ادویه ای    کارشناسی ارشد
3    سبزیکاری عمومی    کارشناسی
4    سبزیکاری خصوصی    کارشناسی
5    روشهای ویژه پرورش سبزی    کارشناسی ارشد
6    باغبانی عمومی    کارشناسی
7    علوم باغی    کارشناسی
8    سبزیکاری عمومی    کارشناسی
9    سبزیکاری خصوصی    کارشناسی
10    فیزیولوژی گیاهی    کارشناسی
11    درختان ودرختچه های زینتی    کارشناسی
12    مسئله مخصوص    کارشناسی
13    پروژه    کارشناسی
14    سبزیکاری خصوصی نظری    کارشناسی
15    گیاهان دارویی نظری    کارشناسی
16    گیاهان دارویی و ادویه ای    کارشناسی ارشد
17    تغذیه گیاهان درباغبانی    کارشناسی ارشد
18    روشهای ویژه پرورش سبزی    کارشناسی ارشد
19    سمینار - 1    کارشناسی ارشد
20    مسئله مخصوص    کارشناسی ارشد
21    اثر تنش های محیطی بر رشد گیاهان    کارشناسی ارشد
22    فیزیولوژی سبزیها    کارشناسی ارشد
23    فیزیولوژی رشد ونمو محصولات باغی    دکتری (Ph.D)
24    مباحث نوین در سبزیکاری    دکتری (Ph.D)
25    فیزیولوژی گیاهان جالیزی    دکتری (Ph.D)
26    فیزیولوژی رشد ونمومیوه    دکتری (Ph.D)
27    سیستم های کاشت توام درسبزیکاری    دکتری (Ph.D)
28    سیستمهای کشت وصنعت گیاهان دارویی ادویه ای وعطری    دکتری (Ph.D)
29    ژنتیک واصلاح گیاهان دارویی ادویه ای وعطری    دکتری (Ph.D)